ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji

J. Rutkowski

ABSTRAKT: Pierwsze dziesięciolecie transformacji polskiej gospodarki nasuwa szczególnie wiele problemów. Tłumaczy się to przede wszystkim wyjątkowością przemian ustrojowych, niemających precedensu w historii. Wprawdzie kierunek zmian jest dany, a model docelowy wyrasta w ogólnych zarysach z długotrwałej praktyki, dorobku myśli naukowej i różnorodnych doświadczeń kapitalistycznych gospodarek rynkowych, wyjątkowość wynika z właściwości modelu gospodarczego podlegającego transformacji. Jest to model w wysokim stopniu etatystyczny, zdominowany przez własność państwową. Nie jest zatem rzeczą przypadku, że najwięcej bodaj problemów wiąże się z koniecznością radykalnej zmiany struktury własności, warunkującej tworzenie podstaw gospodarki rynkowej. Wobec tego, że zadanie polega przede wszystkim na zniesieniu dominacji własności państwowej, szczególna rola przypada z tego punktu widzenia prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (denacjonalizacji). Nasuwa to już na wstępie pewne problemy metodyczne. Musimy mieć przede wszystkim na uwadze, że stopień zaawansowania prywatyzacji poszczególnych podmiotów, poczynając od rozpoczęcia tego procesu, jest z różnych powodów zróżnicowany. Rozpatrując zatem tempo denacjonalizacji, nie można pominąć przejściowych faz przekształceń własnościowych, swoistej p r y w a t y z a c j i w t o k u. Chodzi także o przekształcenia, w których prywatyzacja jest niepełna, ponieważ Skarb Państwa zachowuje większościowy pakiet akcji czy też większość udziałów. Jeszcze ważniejsze jest uwzględnienie sytuacji związanych z zachowaniem w rękach Skarbu Państwa mniejszości akcji (udziałów) i ich konsekwencji dla analizy tempa prywatyzacji. Przedstawione kwestie nie mogą być rozpatrywane wyłącznie w odniesieniu do denacjonalizacji. Przepływy tytułów własności następują w gospodarce, w której przekształcenia własnościowe wynikają także ze spontanicznego tworzenia od podstaw i rozwijania przedsiębiorstw prywatnych. Przebieg obu tych procesów, tj. denacjonalizacji i spontanicznej prywatyzacji, decyduje o zakresie i tempie zmian makroekonomicznej struktury własnościowej. Dopóki mamy do czynienia z przejrzystymi formami własności, kwestia tempa przekształceń struktury własnościowej w skali makroekonomicznej jest stosunkowo mało skomplikowana. Tak więc w pełni przejrzystą formacją własnościową jest sektor publiczny, obejmujący zgodnie z przyjętą powszechnie

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 2

W numerze:

Macroeconomic Performance of the Main Central European Candidates for Joining the European Union
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
O polityce kursowej
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji
J. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Kierunki i próba oceny zmian systemu finansów publicznych w Polsce
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych
M. Lasek, P. Waszkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Podstawy i problemy regulacji energetyki
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Promocja polskiego eksportu
D. Zbytek
ABSTRAKT | PDF
Edukacyjna uczta
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
K. Opolski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016