ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS

A. Zygierewicz

ABSTRAKT: Charakterystyka programu TACIS Uruchomiony w 1991 roku przez Wspólnoty Europejskie program TACIS (Technical Assistance for the Central Independent States) miał na celu wspieranie transformacji ekonomicznej w 13 krajach EuropyWschodniej i Azji .rodkowej: Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdowie, Mongolii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie i Uzbekistanie. Swoim zasięgiem program TACIS objął 285 milionów ludzi i 23 miliony metrów kwadratowych powierzchni. W początkowym okresie program TACIS stanowił jedynie wsparcie udzielane w ramach pomocy technicznej. W ciągu blisko dwunastu lat funkcjonowania przekształcił się on jednak w złożony system współpracy, w tym także współpracy politycznej, poszczególnych krajów Europy Wschodniej i Azji .rodkowej ze Wspólnotami Europejskimi. Za jeden z powodów takiego rozwoju programu można uznać proces rozszerzania Unii Europejskiej na wschód, a co za tym idzie konieczno.ć sprostania nowym wyzwaniom, które stają przed oboma partnerami. Przełomowywrozwoju programu TACIS był 1999 rok,wktórymweszłowżycie kilka umów o partnerstwie i współpracy podpisanychmiędzyWspólnotami Europejskimi i kilkoma krajami EuropyWschodniej i Azji .rodkowej. Umowy te nadały kształt prawny stosunkom politycznym, ekonomicznym i handlowym Unii Europejskiej i krajów partnerskich. Każda umowa zastała zawarta na okres 10 lat. Głównym założeniem każdej z nich jest trwały rozwój kraju partnerskiego, utrzymanie w nim podstawowych praw i wolno.ci oraz budowanie społeczeństwa demokratycznego. Unia Europejska podpisała także wspólną strategię dla Rosji (w czerwcu 1999 roku) i dla Ukrainy (w grudniu 1999 roku), swoich dwóch największych partnerów w tym regionie (współpraca z Rosją i Ukrainą pochłania ponad 70% budżetu programu TACIS), których głównym celem jest wzmocnienie kontaktów Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich z oboma krajami Europy Wschodniej.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 12

W numerze:

Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Z. Chrupek
ABSTRAKT | PDF
Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku
R. Matera, J. Skodlarski
ABSTRAKT | PDF
Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej
A. Gaweł
ABSTRAKT | PDF
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS
A. Zygierewicz
ABSTRAKT | PDF
Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
R. Ślepaczuk
ABSTRAKT | PDF
Więzy społeczne w grze w dobra rynkowe
G. Dobroczek, K. Rosiak, P. Wrona, A. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Dwórznik, J. Górski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
A. Janc
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016