ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych

W. Sztyber

ABSTRAKT: Od pewnego czasu obserwujemy silną presję orędowników proporcjonalnego podatku dochodowego od osób fizycznych zmierzającą w kierunku zastąpienia obowiązującego obecnie progresywnego opodatkowania . liniowym. Przeciwko progresywnemu charakterowi podatku dochodowego od osób fizycznych używa się różnorodnych, nienowych argumentów. Jednocze.nie proporcjonalny podatek dochodowy od osób fizycznych przedstawia się jako niezastąpiony .rodek na pobudzanie wzrostu gospodarczego, ograniczenie bezrobocia, uzdrowienie finansów publicznych i przywrócenie sprawiedliwo.ci podatkowej. Nowym zjawiskiem jest zwielokrotniona intensywno.ć presji entuzjastów zastąpienia progresywnego . proporcjonalnym podatkiem dochodowymod osób fizycznych, wykorzystujących różne formy oddziaływania,wtym.rodkimasowego przekazu, zarówno prywatne, jak publiczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzony w 1992 r. (Ustawa 1991) zastąpił pięć podatków o zróżnicowanych .ródłach dochodów. Ma on prawie powszechny charakter. Wyłączone są z niego dochody z rolnictwa, z wyjątkiem działów specjalnych, oraz z le.nictwa, a także okre.lone w ustawie zwolnienia przychodów. W porównaniu z rozwiązaniami występującymi na .wiecie, w tym w krajach o zbliżonympoziomie rozwoju gospodarczego, założenia polskiego systemu podatku dochodowego od osób fizycznych wykazują istotne różnice. Zastosowanie trzech stawek podatkowych (20%, 30% i 40%) ograniczało dostosowanie obciążeń podatkowych do zdolno.ci płatniczej podatników. Poziom maksymalnej stawki na tle maksymalnych stawek stosowanych w innych krajach należał, i po przeprowadzonych w latach 90. reformach podatkowych, nadal należy do umiarkowanych. Natomiast niemożna tego powiedzieć o najniższej stawce, którą można uznać za wysoką, zwłaszcza w warunkach bardzo niskiego poziomu kwoty wolnej od podatku. Również przyjęte progi podatkowe ograniczają dostosowanie obciążeń podatkowych do zdolno.ci płatniczej podatników. Zbyt wysoki jest zwłaszcza

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 12

W numerze:

Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Z. Chrupek
ABSTRAKT | PDF
Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku
R. Matera, J. Skodlarski
ABSTRAKT | PDF
Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej
A. Gaweł
ABSTRAKT | PDF
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS
A. Zygierewicz
ABSTRAKT | PDF
Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
R. Ślepaczuk
ABSTRAKT | PDF
Więzy społeczne w grze w dobra rynkowe
G. Dobroczek, K. Rosiak, P. Wrona, A. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Dwórznik, J. Górski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
A. Janc
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016