ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002

M. Gorczyca

ABSTRAKT: Artykuł stanowi sui segeris zwieńczenie wieloletnich studiów autora na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz międzynarodowej komparatystyki mieszkalnictwa, w tym: przede wszystkim opracowań w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN: Problemy gospodarki mieszkaniowej Polski na tle wybranych krajów (studium porównawcze), ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1991; Przedsięwzięcia warunkujące rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1995; Regionalne zróżnicowaniewarunkówmieszkaniowychwPolscewlatach 1950.1978, ZBSEGUSiPAN, Warszawa 1992; Wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie w Polsce i wybranych krajach, ZBSE GUS i PAN,Warszawa 1995; Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1996; Stan i rozwój mieszkalnictwa w Polsce, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1997; Dysparytety mieszkaniowe miasto-wie., ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1999; Polski dystans mieszkaniowy; przyczyny i warunki jego pokonywania w procesie integracji z Unią Europejską, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2002; Zmiany w mieszkalnictwie krajów Europy .rodkowo-Wschodniej w procesie transformacji ustrojowej, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2003. 1. Wprowadzenie Poprawa warunków mieszkaniowych ludno.ci w Polsce to najważniejszy cel rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego kraju w najbliższych dziesięcioleciach. Zapewnienie każdej rodzinie (gospodarstwu domowemu) samodzielnego mieszkania stanowi warunek prawidłowego rozwoju demograficznego. Z drugiej za. strony, brakmożliwo.ci zaspokojenia potrzebmieszkaniowych ludno.ci, odpowiadających jej preferencjom i aspiracjom, wywołuje szereg negatywnych następstw społecznych i gospodarczych (destabilizację rodzin, niebezpieczny dla reprodukcji narodu spadek liczby urodzin, brak perspektyw ograniczający motywację, patologiczne frustracje itp.). Osiągnięcie elementarnego warunku wstępnego rozwiązania kwestii mieszkaniowej, jakim jest dysponowanie przez każde gospodarstwo domowe odekonomia 12 65 dzielnymmieszkaniem, niemówiąc już o standardach współczesnych normatywów mieszkaniowych, to sprawa bardzo trudna i odległa w czasie. Dotychczasowa polityka mieszkaniowa w okresie tzw. socjalistycznej gospodarki planowej była wewnętrznie niespójną i niekonsekwentną sekwencją reform gospodarki mieszkaniowej. Wdrażana od kilku lat transformacja mieszkalnictwa i wprowadzone zmiany wynikające z nowelizacji .prawa lokalowego. oraz, najogólniej sprawę ujmując, .urynkowienie. gospodarki mieszkaniowej nie przyczyniły się, bo nie mogły, do ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Wręcz przeciwnie, ostatnie lata to drastyczny spadek efektów budownictwa mieszkaniowego. W sytuacji ogromnego potencjalnego popytu mieszkaniowego jego efektywny poziom okazał się do.ć płytki wsytuacji ogólnej pauperyzacji społeczeństwa oraz ograniczonej pomocy ze strony państwa. Dlatego . nie bez racji . .klęska mieszkaniowa. uznana została przez społeczeństwo za największe niepowodzenie ostatnich kilkunastu lat. Oczekiwane .przyspieszenie mieszkaniowe., polegające na radykalnym zwiększeniu rozmiarów budownictwa mieszkaniowego, nastąpić może w warunkach ogólnej, trwałej sanacji sytuacji gospodarczej i wzrostu zamożno.ci społeczeństwa. Jedynie wówczas, w warunkach stabilnie dobrej kondycji, gospodarka narodowa będzie w stanie przeznaczać na budownictwo i gospodarkę mieszkaniową odpowiednie .rodki, a ludno.ć . ponosić zwiększone obciążenia z tytułu kosztów uzyskiwania i utrzymywania mieszkań. Z kolei dysponujący odpowiednimi .rodkami budżet będzie mógł, w sposób .ci.le adresowany, kierować pomoc mieszkaniową do osób najuboższych, w wysoko.ci niestanowiącej dlań nadmiernego obciążenia. Oczekiwane i obiecywane przez kolejne ekipy polityków radykalne zwiększenie rozmiarów budownictwa i poprawa standardu mieszkaniowego ludno.ci to sprawa odległa w czasie i trudna do zrealizowania. Mirosław Gorczyca

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 12

W numerze:

Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Z. Chrupek
ABSTRAKT | PDF
Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku
R. Matera, J. Skodlarski
ABSTRAKT | PDF
Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej
A. Gaweł
ABSTRAKT | PDF
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS
A. Zygierewicz
ABSTRAKT | PDF
Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
R. Ślepaczuk
ABSTRAKT | PDF
Więzy społeczne w grze w dobra rynkowe
G. Dobroczek, K. Rosiak, P. Wrona, A. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Dwórznik, J. Górski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
A. Janc
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016