ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku

R. Matera, J. Skodlarski

ABSTRAKT: Tempo i wielko.ć dochodu w .złotym okresie. gospodarki Zachodu Najbardziej obrazową wykładnią rozwoju gospodarki .wiatowej w drugiej połowie lat 50. i w latach 60., okre.lanych mianem .złotego okresu., była dynamika dochodu narodowego oraz jego poziom w poszczególnych krajach. Na tempo PKB z pewno.cią wywierał wpływ zwiększający się udział inwestycji oraz wydatków rządowych.Wkrajach o najdłuższym kapitalistycznym stażu udział inwestycji w strukturze PKB wynosił w końcu lat 60. od 18 do 25%, a w Japonii nawet ponad 30%. Natomiast najwięcej wydatków państwowych ponosiły kraje Europy Zachodniej.blisko 40% PKB, już znaczniemniej Stany Zjednoczone . ponad 30% PKB i Japonia . zaledwie 20% PKB [Crafts, Woodward, Duckham, 1991, s. 10]. .wiatowy PKBw1956 r. wynosił około 7,2 bln dol. (o sile nabywczej z 1990 r.) i do 1970 r. wzrósł do 13,8 bln [Maddison, 2002, s. 329]. Oznaczało to, że jego tempo wzrostu wynosiło ponad 5% rocznie, co nie miało odpowiednika w historii gospodarki .wiatowej. Równie okazale przedstawiają się statystyki dotyczące PKB na mieszkańca ziemi. Jeszcze w 1956 r. wynosił on 2,5 tys. dolara na osobę, a w 1970 r. już 3,7 tys. dol., co oznaczało roczne tempo wzrostu . powyżej 3%. Wysoka dynamika PKB dotyczyła, bez wyjątku, każdego regionu .wiata. Przez 15 lat PKB krajów zachodnich1 wzrastał blisko .redniej dla całego globu . 5% rocznie. Podobnie było w Europie Wschodniej i ZSRR. Nieco poniżej .redniej .wiatowej rósł PKB Afryki, trochę powyżej .redniej. krajów Ameryki Łacińskiej i Azji2. Żeby powyższe dane nie wypaczały jednak realnego udziału poszczególnych regionów w .wiatowym PKB, warto przedstawić, jak wyglądały te proporcje w roku 1970 (wykres 1.).

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 12

W numerze:

Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Z. Chrupek
ABSTRAKT | PDF
Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku
R. Matera, J. Skodlarski
ABSTRAKT | PDF
Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej
A. Gaweł
ABSTRAKT | PDF
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS
A. Zygierewicz
ABSTRAKT | PDF
Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
R. Ślepaczuk
ABSTRAKT | PDF
Więzy społeczne w grze w dobra rynkowe
G. Dobroczek, K. Rosiak, P. Wrona, A. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Dwórznik, J. Górski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
A. Janc
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016