ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość

M. Gmytrasiewicz

ABSTRAKT: Ocena finansów publicznych w Polsce u progu XXI wieku jest do.ć zgodna i jednoznaczna. Finanse te mają być dotknięte głębokim kryzysem, przy czym to okre.lenie jest uważane za zbyt łagodne, dlatego zastępuje się je nierzadko bardziej mocnymi: załamanie, krach, zapa.ć. Opinie takie przedstawiane są przez analityków, publicystów i polityków, i to zarówno partii opozycyjnych, jak i rządzących. Podobnie ocenia się, może nie tak dramatycznie, finanse publiczne w niektórych innych krajach, np. Niemczech i Francji, którym nawet grożą w Unii Europejskiej sankcje za nadmierne (powyżej 3% PKB) deficyty budżetowe. Spróbujmy zatem okre.lić istotę kryzysu finansów publicznych. Biorąc za punkt wyj.cia zadania (funkcje), jakie mogą i powinny realizować te finanse, istota kryzysu sprowadza się do tego, że instytucje i instrumenty finansów publicznych w niedostatecznym stopniu są wykorzystywane do sprawnej redystrybucji i alokacji .rodków publicznych oraz w polityce fiskalnej (funkcja stabilizacyjna). Najwięcej przy tym zastrzeżeń można mieć zazwyczaj do realizacji zadań redystrybucyjnych finansów publicznych. Redystrybucja ta dotyczy wtórnego podziału dochodów, które uprzednio zostały podzielone przez mechanizmy rynkowe. Do najważniejszych zakresów funkcji redystrybucyjnej finansów publicznych należą: . dystrybucja .rodków między bogatymi regionami kraju i biednymi, . dystrybucja .rodków między zamożnymi i biednymi warstwami i grupami ludno.ci, . międzypokoleniowa dystrybucja .rodków. Przy dzisiejszej stopie redystrybucji PKB przez finanse publiczne w naszym kraju, wiele pilnych potrzeb w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, socjalnej, infrastruktury materialnej jest niedostatecznie lub wręcz całkowicie niezaspokojonych. W tym rzeczywi.cie można dostrzec kryzys finansów publicznych. Wrócę do tej kwestii w dalszej czę.ci opracowania. Najczę.ciej do objawów kryzysu finansów publicznych w Polsce zalicza się: . zbyt dużą stopę redystrybucji PKB przez finanse publiczne, co ma hamować proces poprawy koniunktury gospodarczej, . wysoką stopę opodatkowania gospodarki i obywateli,

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 12

W numerze:

Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Z. Chrupek
ABSTRAKT | PDF
Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku
R. Matera, J. Skodlarski
ABSTRAKT | PDF
Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej
A. Gaweł
ABSTRAKT | PDF
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS
A. Zygierewicz
ABSTRAKT | PDF
Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
R. Ślepaczuk
ABSTRAKT | PDF
Więzy społeczne w grze w dobra rynkowe
G. Dobroczek, K. Rosiak, P. Wrona, A. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Dwórznik, J. Górski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
A. Janc
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016