ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej

A. Gaweł

ABSTRAKT: Koniunktura gospodarcza jest zjawiskiem oddziałującym na wszystkie aspekty funkcjonowania rynku, w tym również na sytuację na rynku pracy. Zmieniający się popyt na produkty i usługi, związany z następującymi po sobie fazami poprawy i pogorszenia koniunktury, może wpływać na zmiany w poziomie zatrudnienia, powodując koniunkturalne fluktuacje w zatrudnieniu. Jednakże sztywno.ć rynku pracy powoduje, że wpływ koniunktury na zatrudnienie pracowników może być ograniczony. Stąd też celem postawionymw prezentowanymartykule jest identyfikacja wahań koniunkturalnych w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w poszczególnych sekcjach gospodarki oraz ocena siły i kierunku oddziaływania cyklu koniunkturalnego na zmiany w zatrudnieniu. 1. Koniunktura gospodarcza Cykl koniunkturalny jest jednym z elementów, obok wahań sezonowych, przypadkowych i tendencji rozwojowej, wpływających na dynamikę ogólnej sytuacji gospodarczej [m.in. Kowalczyk, 1982, s. 43.44]. Pojęcie cyklu oznacza [Schumpeter, 1951, s. 5], że wahania wska.ników ekonomicznych charakteryzują się naprzemiennym występowaniemokresów wzrostowych i spadkowych, nie za. jednostajnym wzrostemczy spadkiem. We współczesnej gospodarce, którą cechuje stabilny wzrost, cykliczno.ć przejawia się .redniookresowymi odchyleniami od tendencji rozwojowej [m.in. Long Jr., Plosser, 1983, ss. 39.40], w czasie których bieżąca sytuacja gospodarki jest lepsza lub gorsza od długotrwałego trendu. Fluktuacje koniunkturalne mają charakter krótko-, a przede wszystkim .redniookresowy [Barczyk, 1989, s. 112]. Zmienne makroekonomiczne, pokazujące różne aspekty funkcjonowania gospodarki, cechują się powiązanymi ze sobą wahaniami [Diebold, Rudebusch, 2001, s. 6], odbywającymi się w tym samym lub przeciwnym kierunku oraz występującymi z pewnym następstwem czasowym.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 12

W numerze:

Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Z. Chrupek
ABSTRAKT | PDF
Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku
R. Matera, J. Skodlarski
ABSTRAKT | PDF
Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej
A. Gaweł
ABSTRAKT | PDF
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS
A. Zygierewicz
ABSTRAKT | PDF
Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
R. Ślepaczuk
ABSTRAKT | PDF
Więzy społeczne w grze w dobra rynkowe
G. Dobroczek, K. Rosiak, P. Wrona, A. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Dwórznik, J. Górski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
A. Janc
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016