ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej

J. Michałek, I. Święcicki

ABSTRAKT: Praca analizuje interakcje między polityką pieniężną prowadzoną przez Europejski Bank Centralny (EBC) a politykami fiskalnymi prowadzonymi przez rządy 12 pierwszych członków strefy euro. Przeprowadzona została analiza faktycznego sposobu prowadzenia obu rodzajów polityk gospodarczych w strefie euro w latach 1999-2008. Dla oceny nastawienia polityki pieniężnej wykorzystano różne wersje reguły Taylora, dla oceny nastawienia polityki fiskalnej wykorzystano cyklicznie skorygowane saldo pierwotne. Analiza prowadzona była na danych historycznych, dostępnych decydentom w momencie podejmowania decyzji. Wskazano tu główne rozbieżności między przewidywaniami modeli a stanem faktycznym, wskazano również na możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy – rozbieżności cyklów koniunkturalnych krajów strefy euro i różnice strukturalne.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 39

W numerze:

Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości
J. Brzezicka
ABSTRAKT | PDF
Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw
T. Gajderowicz, G. Grotkowska, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski
E. Kawecka-Wyrzykowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej
M. Próchniak, R. Rapacki
ABSTRAKT | PDF
System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce
M. Rogulski
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
J. Michałek, I. Święcicki
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016