ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej

M. Próchniak, R. Rapacki

ABSTRAKT: W artykule podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy członkostwo w Unii Europejskiej przyczyniło się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW-11), w tym – ich realnej konwergencji do poziomu rozwoju krajów Europy Zachodniej (UE-15). W pierwszej części badania dokonujemy weryfikacji hipotezy zbieżności ścieżek rozwojowych krajów EŚW-11 w stosunku do UE-15. Nasze ustalenia wskazują, że członkostwo w UE istotnie przyczyniło się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego krajów EŚW-11. Kraje te wykazywały wyraźną zbieżność poziomu dochodów w stosunku do UE-15. Proces konwergencji nabrał przyspieszenia po rozszerzeniu UE, jednak wyniki poszczególnych krajów w tym zakresie były dość zróżnicowane, częściowo wskutek globalnego kryzysu finansowego. W drugiej części badania przeprowadzamy ekonometryczną analizę czynników wzrostu gospodarczego w celu oceny wpływu zmiennych związanych z członkostwem w UE na dynamikę PKB krajów EŚW-11.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 39

W numerze:

Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości
J. Brzezicka
ABSTRAKT | PDF
Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw
T. Gajderowicz, G. Grotkowska, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski
E. Kawecka-Wyrzykowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej
M. Próchniak, R. Rapacki
ABSTRAKT | PDF
System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce
M. Rogulski
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
J. Michałek, I. Święcicki
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016