ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski

E. Kawecka-Wyrzykowska

ABSTRAKT: Na tle krytyki dotychczasowego systemu finansowania unijnego budżetu omówiono propozycje dwóch nowych podatków przedstawionych przez Komisję Europejską w ramach dyskusji nad Wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014?2020: zmodyfikowanego dochodu opartego na VAT (tzw. nowego VAT) i zupełnie nowego rozwiązania w formie podatku od transakcji finansowych (PTF). Dokonano ich oceny z punktu widzenia teoretycznych kryteriów optymalnego finansowania budżetu. Następnie przedstawiono stanowisko Polski wobec propozycji nowych zasobów budżetu UE. W podsumowaniu wskazano, że zarówno z punktu widzenia całego unijnego budżetu, jak i polskich interesów, funkcję nowego źródła finansowania unijnego budżetu lepiej pełniłby PTF.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 39

W numerze:

Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości
J. Brzezicka
ABSTRAKT | PDF
Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw
T. Gajderowicz, G. Grotkowska, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski
E. Kawecka-Wyrzykowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej
M. Próchniak, R. Rapacki
ABSTRAKT | PDF
System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce
M. Rogulski
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
J. Michałek, I. Święcicki
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016