ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce

M. Rogulski

ABSTRAKT: Artykuł dotyczy systemu opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce. Przedstawiono w nim definicję podmiotu korzystającego ze środowiska oraz najważniejsze typy sprawozdań i wynikających z nich opłat, jakie są zobowiązane ponosić podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. W artykule zaprezentowano krótką analizę wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska pokazującą, jak znaczące wielkości środków są zbierane w systemie. Następnie omówiono kilka głównych problemów i zaproponowano rozwiązania, które wiążą się przede wszystkim z funkcjonowaniem systemu w zakresie raportowania – zarówno z perspektywy administracji państwowej, jak i podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania. Poruszono m.in. temat powszechności obowiązków raportowych i związanych z tym obciążeń dla przedsiębiorców, braku centralnego zarządzania nad procesem zbierania opłat oraz potrzebą wykorzystania nowoczesnych technologii do ułatwiania wywiązywania się z obowiązków raportowych podmiotom korzystającym ze środowiska.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 39

W numerze:

Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości
J. Brzezicka
ABSTRAKT | PDF
Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw
T. Gajderowicz, G. Grotkowska, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski
E. Kawecka-Wyrzykowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej
M. Próchniak, R. Rapacki
ABSTRAKT | PDF
System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce
M. Rogulski
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
J. Michałek, I. Święcicki
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016