ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości

J. Brzezicka

ABSTRAKT: Artykuł dotyczy zagadnienia kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości. W części teoretycznej pracy zdefiniowano pojęcie kaskady informacyjnej, przybliżono mechanizm jej funkcjonowania oraz opisano uwarunkowania rynku nieruchomości, które są szczególnie sparzające do zaistnienia kaskady informacyjnej. Część badawczą zrealizowano poprzez analizę olsztyńskiego rynku nieruchomości w dwuetapowym badaniu. Kategorią badawczą były wolumeny zawieranych transakcji w sektorze nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej, charakteryzujące się dużą dynamiką i zmianami w czasie. Najważniejsze wnioski płynące z badania związane są z potwierdzeniem obciążenia rynku nieruchomości kaskadą informacyjną, ze względu na ogólne cechy rynku nieruchomości oraz mechanizm kreacji kaskady, sprzyjające wykształceniu się tego zjawiska na badanym rynku.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 39

W numerze:

Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości
J. Brzezicka
ABSTRAKT | PDF
Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw
T. Gajderowicz, G. Grotkowska, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski
E. Kawecka-Wyrzykowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej
M. Próchniak, R. Rapacki
ABSTRAKT | PDF
System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce
M. Rogulski
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
J. Michałek, I. Święcicki
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016