ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw

T. Gajderowicz, G. Grotkowska, L. Wincenciak

ABSTRAKT: Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie wrażliwości bezrobocia względem zmian wielkości produkcji zagregowanej w Polsce w latach 1995?2011. Wpisuje się tym samym w mający długą tradycję w literaturze nurt badań dotyczących prawa Okuna. Zagadnienie skutków zmian koniunktury dla rynku pracy zyskało na znaczeniu w szczególności w dobie ostatniego kryzysu gospodarczego i znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. W badaniu wykorzystano dane o stopach bezrobocia i wzroście gospodarczym w szesnastu województwach Polski dla oszacowania parametrów równania Okuna w dwóch ujęciach (w wersji na różnicach oraz na odchyleniach od wartości długookresowych), posługując się przy tym metodami ekonometrycznymi dostosowanymi do panelowego charakteru zbioru danych. Uzyskane oszacowania parametru Okuna, wynoszące przeciętnie około 0,4, sytuują Polskę w środku stawki krajów OECD pod względem wrażliwości zmian bezrobocia względem PKB. Przetestowana została także hipoteza o istotnie silniejszej reakcji bezrobocia na zmiany produkcji w okresie po 2008 roku i nasileniu się zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej. W artykule przedstawiono także oszacowania parametru Okuna dla poszczególnych województw oraz sformułowano hipotezy co do przyczyn ich zróżnicowania, skupiając się przy tym na kwestiach związanych ze strukturą gospodarki i cechach podaży pracy.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 39

W numerze:

Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości
J. Brzezicka
ABSTRAKT | PDF
Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw
T. Gajderowicz, G. Grotkowska, L. Wincenciak
ABSTRAKT | PDF
Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski
E. Kawecka-Wyrzykowska
ABSTRAKT | PDF
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej
M. Próchniak, R. Rapacki
ABSTRAKT | PDF
System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce
M. Rogulski
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny trudności koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
J. Michałek, I. Święcicki
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016