ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy – analiza krajów OECD

M. Hamydova

ABSTRACT: Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu ubezpieczeń na wzrost gospodarczy, która będzie przebiegać na dwóch płaszczyznach: teoretycznej, przedstawiającej najważniejsze kanały oddziaływania sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy, oraz empirycznej, w ramach której zostaną zaprezentowane wyniki własnego badania. Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu narzędzi ekonometrycznych, w szczególności dynamicznego modelu panelowego (estymator GMM). Dodatkowo, oprócz modelowania bezpośredniego wpływu ubezpieczeń na stopę wzrostu PKB per capita (model bazowy), badanie zostało rozszerzone o zmienne, które mogą wzmacniać bądź osłabiać ten związek. Do tych zmiennych należą stopa oszczędności, realna stopa procentowa oraz rozwój rynków kapitałowych. Wyniki równania bazowego, jak i wyniki równania obejmującego dodatkowe zmienne warunkujące, pozwalają na stwierdzenie istnienia dodatniego wpływu ubezpieczeń na wzrost gospodarczy.

Full text (PDF)


Issue number: 36

In this issue:

Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej
M. Bednarska, M. Olszewski
ABSTRACT | PDF
Regional knowledge spillovers in the European Economic Area: The case of three high-tech industries
A. Cieślik, M. Ghodsi
ABSTRACT | PDF
Intersectionality of ethnicity and gender: exploring Romani women’s performance in education
E. Cukrowska-Torzewska
ABSTRACT | PDF
Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej
A. Dzik-Walczak
ABSTRACT | PDF
Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?
K. Goraus, J. Tyrowicz
ABSTRACT | PDF
Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy – analiza krajów OECD
M. Hamydova
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016