ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Czynniki ruchliwości dochodowej w krajach transformacji gospodarczej

B. Górecki, K. Kuhl

ABSTRAKT: Celem badania jest określenie czynników kształtujących mobilność dochodową w Polsce i na Węgrzech w okresie transformacji systemowej. Punktem odniesienia jest sytuacja w Wielkiej Brytanii w tym samym okresie. Ruchliwość dochodowa jest procesem przekształcającym rozkład dochodów danej populacji w okresie początkowym w rozkład dochodu w okresie końcowym. Jest jedną ze składowych szerszego procesu mobilności społecznej. Mobilność dochodowa danej społeczności zależy od indywidualnych cech jednostek oraz od instytucjonalnych ram, w których te jednostki funkcjonują. Zgodnie z hipotezą cyklu życia tempo wzrostu dochodów jednostek zmienia się wraz z wiekiem. Zakładając sprzyjające okoliczności zewnętrzne, przyrosty dochodu w okresie życia zawodowego zwiększają się aż do osiągnięcia wieku emerytalnego i następnie szybko się zmniejszają. Tym samym wiek powinien być istotnym czynnikiem mobilności dochodowej. Mobilność dochodowa osób tradycyjnie lepiej radzących sobie w życiu, tzn. wykształconych, przedsiębiorczych mężczyzn, powinna się kształtować wyra.nie korzystniej niż mobilność osób radzących sobie gorzej (kryteriumradzenia sobie w życiu jest poziomosiąganych dochodów). Z badań przeprowadzonych w 1995 roku [Beskid, 1999] wynika, że grupy zawodowe, w których przeważają mężczy.ni, osiągają najwyższe dochody. Osoby należące do grupy dyrektorów oraz kadry kierowniczej osiągały przeciętnie dochody w wysokości 305% średniego wynagrodzenia, osoby należące do grupy inteligencji nietechnicznej 201%, osoby należące do grupy przedsiębiorców 172%, a osoby należące do grupy inteligencji technicznej 141%. W gospodarkach podlegających transformacji te ogólne reguły są szczególnie widoczne, ponieważ wzmacniają je intensywne procesy przemian ekonomicznych i społecznych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 7

W numerze:

Czynniki ruchliwości dochodowej w krajach transformacji gospodarczej
B. Górecki, K. Kuhl
ABSTRAKT | PDF
Imitation and Transition: Transition Report Commentary
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na działalność eksportową firm krajowych w Polsce
A. Bedi, A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Szkodliwa polityka realnej aprecjacji kursu złotego
W. Bień
ABSTRAKT | PDF
O prognozach
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Konkurencyjność gospodarki chilijskiej
U. Żuławska
ABSTRAKT | PDF
Przeprowadzanie segmentacji przedsiębiorstw za pomocą drzew klasyfikacyjnych
M. Lasek, M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Wartość czasu podróży prywatnych w Polsce
A. Bartczak
ABSTRAKT | PDF
Oszacowania skal ekwiwalentnych oparte na systemie równań popytowych ELES
J. Ciecieląg
ABSTRAKT | PDF
Dezintegracja i integracja. Polskie prowincje przed i po odzyskaniu niepodległości
C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka
ABSTRAKT | PDF
Dydaktyka w szkole wyższej: O współzainteresowanych, kotach z Cheshire i wróżbitach: Zmieniające się wyobrażenia o uniwersytecie
G. Neave
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016