ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wpływ orientacji eksportowej na produkcję przemysłową w Polsce: efekty zewnętrzne czy różnice w produktywności?

A. Cieślik

ABSTRAKT: Rola eksportu w procesie rozwoju gospodarczego od wielu lat stanowi przedmiot intensywnych badań ekonomicznych. Współczesna literatura empiryczna poświęcona problematyce handlu międzynarodowego potwierdza występowanie związku pomiędzy eksportem a wynikami działalności przedsiębiorstw. Z badań przeprowadzonych na poziomie indywidualnych firm jednoznacznie wynika istnienie znaczących różnic pomiędzy firmami produkującymi na potrzeby rynku światowego a firmami zorientowanymi na obsługę rynku krajowego. Eksporterzy charakteryzują się, między innymi, wyższymi wska.nikami rentowności, wyższą produktywnością, nowocześniejszą technologią oraz wyższym poziomem oferowanych wynagrodzeń 1 . Jednak ustalenie kierunku przyczynowości pomiędzy eksportem a wynikami działalności w dalszym ciągu jest przedmiotem debaty wśród ekonomistów. Nie jest do końca jasne, czy to właśnie eksport przyczynia się do poprawy wyników działalności, czy też może wysoka produktywność umożliwia najlepszym firmom wejście na światowe rynki. Badania empiryczne z końca lat dziewięćdziesiątych nie stwierdzają wzrostu produktywności po rozpoczęciu działalności eksportowej, przez co zdają się kwestionować zasadność polityki wspierania eksportu 2 . Niemniej w literaturze przedmiotu odnotowano, że eksport powoduje wzrost produkcji i zatrudnienia w firmach, które weszły na światowe rynki. Obecnie główną korzyść związaną z eksportem upatruje się więc w realokacji zasobów z działalności mniej do bardziej produktywnej, a nie we wzroście produktywności będącym wynikiem rozpoczęcia działalności na rynkach światowych 3 . Tymczasem innym, ważnym zagadnieniem związanym ze skutkami eksportowej działalności firm, któremu literatura przedmiotu nie poświęca dostatecznej uwagi, jest wpływ efektów zewnętrznych, generowanych przez sektor eksportowy, na działalność firm produkujących na potrzeby rynku krajowego. Zagadnienie to jest naturalnym rozszerzeniem debaty na temat tego, w jaki sposób eksport przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wspieranie produkcji eksportowej może

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 1

W numerze:

Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Nauka, innowacje, technologia XX wieku. Refleksje społeczno-ekonomiczne
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej
B. Pietrzak
ABSTRAKT | PDF
Nowa gospodarka - aspekt informacyjny
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Złożone, dynamiczne systemy adaptacyjne jako perspektywa badawcza ewolucji współczesnej gospodarki
T. Kasprzak
ABSTRAKT | PDF
Dzieje bankowości polskiej do 1914 r. w zarysie
A. Jezierski
ABSTRAKT | PDF
Intelektualizacja przedsiębiorczości. Intelektualizacja przedsiębiorstw (tło badań empirycznych)
S. Kwiatkowski
ABSTRAKT | PDF
Szanse rozwojowe przedsiębiorstw
J. Kotowicz-Jawor
ABSTRAKT
Nurt ekonomiczny w badaniach społeczeństwa informacyjnego
D. Dziuba
ABSTRAKT | PDF
Wpływ orientacji eksportowej na produkcję przemysłową w Polsce: efekty zewnętrzne czy różnice w produktywności?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Przedmiot i podmiot działania samorządu terytorialnego
A. Kopańska
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
R. Domański, R. Kokoszczyński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
A. Springer, I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016