ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie

R. Ślepaczuk

ABSTRACT: Problematyka efektywno.ci rynku jest pojęciem dosyć szeroko badanym przez teoretyków finansów, chcących odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest stworzenie strategii inwestycyjnej przynoszącej ponadprzeciętne zyski na podstawie danego zbioru informacji Ft. Je.li rynki kapitałowe są efektywne, to akcje i inne instrumenty finansowe są wyceniane prawidłowo i odpowiednio odzwierciedlają warto.ć aktywów im odpowiadających. Opozycyjna koncepcja głosi, że wycena instrumentów finansowych zawiera systematyczne i wykrywalne błędy, a inwestor potrafiący zaobserwować te odchylenia może osiągnąć ponadprzeciętne zyski. Powyższe stanowisko jest bezpo.rednio związane z hipotezą efektywno.ci rynku w sensie informacyjnym, występującą w trzech formach, w zależno.ci od dostępnego zbioru informacji Ft w chwili t. Efektywno.ć rynków kapitałowych w sensie informacyjnym jest także powiązana z efektywno.cią alokacyjną tych rynków. Rynek kapitałowy stanowi miejsce, gdzie jego uczestnicy odzwierciedlają swoje opinie na temat przyszło.ci, np.: jakie projekty zostaną zrealizowane, jakie nowe technologie mają szanse się rozwinąć lub jakie produkty będą kupować konsumenci. Je.li ceny aktywów finansowych odzwierciedlają te oczekiwania, je.li rynek jest efektywny, to stanowią one warto.ciowy sygnał dla menedżerów dążących od maksymalizacji warto.ci swojej firmy. Z drugiej strony, je.li ceny aktywów zawierają obecnie istotne systematyczne błędy, to decyzjemenedżerów oparte na tych informacjach narażone są na zakłócenia. Praca ta ma na celu weryfikację hipotezy efektywno.ci rynku w sensie informacyjnym w formie słabej dla instrumentów pochodnych notowanych na GPW wWarszawie. Ponadto zostanie tutaj zawarta analiza przyczyn różnic w efektywno.ci poszczególnych instrumentów, a także obserwacje dotyczące zróżnicowania zoptymalizowanych parametrów poszczególnych strategii inwestycyjnych. We wstępie warto podkre.lić kilka cech charakterystycznych tego opracowania. W pracy nacisk został położony na testy efektywno.ci w sensie infor-

Full text (PDF)


Issue number: 12

In this issue:

Ocena stanu finansów publicznych w Polsce: mity i rzeczywistość
M. Gmytrasiewicz
ABSTRACT | PDF
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
W. Sztyber
ABSTRACT | PDF
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Z. Chrupek
ABSTRACT | PDF
Zmiany sytuacji i dysparytetu mieszkaniowego w Polsce w latach 1950-2002
M. Gorczyca
ABSTRACT | PDF
Kształtowanie się dochodu narodowego w gospodarce światowej w drugiej połowie XX wieku
R. Matera, J. Skodlarski
ABSTRACT | PDF
Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej
A. Gaweł
ABSTRACT | PDF
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S. Pangsy-Kania
ABSTRACT | PDF
Instytucjonalne aspekty funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu
M. Kruszka
ABSTRACT | PDF
Wsparcie Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu TACIS
A. Zygierewicz
ABSTRACT | PDF
Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
R. Ślepaczuk
ABSTRACT | PDF
Więzy społeczne w grze w dobra rynkowe
G. Dobroczek, K. Rosiak, P. Wrona, A. Żylicz
ABSTRACT | PDF
Seminaria i konferencje
M. Dwórznik, J. Górski
ABSTRACT | PDF
Recenzje
A. Janc
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2021
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016