ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą

T. Piecuch, E. Szczygieł

ABSTRAKT: Przedmiotem artykułu jest użyteczność dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ponad 150 respondentek z terenu województwa podkarpackiego, należących do dwóch grup: prowadzących działalność gospodarczą oraz nie planujących prowadzenia takiej działalności. Celem artykułu jest wykazanie zależności między faktem prowadzenia bądź nieprowadzenia działalności gospodarczej a oceną użyteczności osiąganych dochodów przez gospodarstwa domowe kobiet z obu grup. Zebrane dane zostały poddane analizie statystycznej obejmującej prezentację parametrów rozkładu uzyskiwanych dochodów w obu badanych grupach oraz estymację parametrów funkcji użyteczności dochodu na podstawie modelu B.M.S. van Praaga z wykorzystaniem dopasowania do rozkładu log-normalnego. Uzyskane wyniki potwierdziły prawidłowość zakładanej hipotezy o wpływie prowadzenia działalności gospodarczej na wskazywanie wyższych poziomów dochodów jako tak samo użytecznych w grupie badanych kobiet.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 41

W numerze:

To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland?
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej
B. Czarny
ABSTRAKT | PDF
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW
P. Fiedor, A. Hołda
ABSTRAKT | PDF
Least-Squares Monte Carlo Simulation for Time Value of Options and Guarantees Calculation
P. Komański, O. Sokoliński
ABSTRAKT | PDF
Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą
T. Piecuch, E. Szczygieł
ABSTRAKT | PDF
RBC Models and the Hours-Wages Puzzle: Puzzle Solved!
A. Vasilev
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016