ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13



Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:



Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji o stałych przychodach względem skali

P. Pietraszewski

ABSTRAKT: Problem agregacji odniesiony do produkcji jest bardzo ważny dla współczesnej makroekonomii głównego nurtu ze względu na powszechne wykorzystywanie koncepcji agregatowej funkcji produkcji (AFP) tak w modelach teoretycznych, jak i w badaniach empirycznych. Celem artykułu jest teoretyczna rekonstrukcja mikroekonomicznych założeń leżących u podstaw AFP o stałych przychodach względem skali. Artykuł ma głównie charakter krytyczno-przeglądowy, systematyzuje rozproszone w różnych pracach ustalenia oraz uzupełnia je wynikami własnymi. Wyjaśniono związek koncepcji AFP z koncepcją równowagi ogólnej w gospodarce. Pokazano, że logicznie spójny obraz działalności produkcyjnej na poziomie pojedynczych firm w warunkach konkurencji doskonałej, w ramach którego da się skonstruować AFP o stałych przychodach względem skali, możliwy jest przy założeniu, że firmy funkcjonują na poziomie minimum swoich U-kształtnych krzywych kosztów przeciętnych, osiągając zerowe zyski czyste. Uogólniając rozważania na gospodarkę wielosektorową, rozpatrzono problemy, jakie dla kwestii istnienia AFP stwarza konieczność agregowania produkcji różnych dóbr.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 45

W numerze:

Ewolucja krzywej Laffera jako narzędzia analizowania unikania opodatkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSGE
S. Cichocki, R. Kokoszczyński
ABSTRAKT | PDF
Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce
A. Cwynar, W. Cwynar, P. Kaźmierkiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz
ABSTRAKT | PDF
Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych
K. Kądziołka
ABSTRAKT | PDF
Do local characteristics matter? Secondary school track choice in Poland
M. Kłobuszewska, M. Rokicka
ABSTRAKT | PDF
Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne
T. Kwarciński
ABSTRAKT | PDF
Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji o stałych przychodach względem skali
P. Pietraszewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:



2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016