ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich – podejście nieparametryczne

J. Wolszczak-Derlacz

ABSTRAKT: W artykule przedstawiono analizę efektywności naukowej i dydaktycznej 505 uczelni z 10 krajów europejskich oraz z USA w okresie 2000– 2012. W celu obliczenia wskaźników efektywności przyjęto metodę nieparametryczną Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakłady uznano: wartość przychodów uczelni, liczbę pracowników naukowych oraz studentów, za wyniki działalności naukowej – liczbę publikacji, a działalności dydaktycznej – liczbę absolwentów. W drugim kroku analizy przetestowano model odnoszący efektywność działalności uczelni do zmiennych związanych m.in. ze źródłem pochodzenia przychodów, wielkością uczelni, lokalizacją oraz rokiem założenia uczelni. Regresja ta została oszacowana oddzielnie dla uczelni europejskich i amerykańskich. W szczególności można stwierdzić, że na efektywność naukową uczelni europejskich w sposób ujemny oddziaływał udział środków pochodzących ze źródeł publicznych, natomiast dla uczelni amerykańskich wpływ ten był dodatni. W obu omawianych grupach uczelnie większe, o dłuższej tradycji oraz położone w bogatszych regionach charakteryzowały się wyższą efektywnością.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 40

W numerze:

Imperfect competition, productivity differences and proximity-concentration trade-offs
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Poker – gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza spadku
A. Jędruchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Rozkład dochodów wahających się wyborców w Polsce w latach 2001–2011 w świetle założeń probabilistycznego modelu głosowania
R. Piwowarski
ABSTRAKT | PDF
Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich – podejście nieparametryczne
J. Wolszczak-Derlacz
ABSTRAKT | PDF
Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
M. Zięba
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016