ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii

Ł. Hardt

ABSTRAKT: Ekonomiści wyjaśniając zjawiska gospodarcze często odwołują się do pojęcia mechanizmu. W rezultacie, ważnym narzędziem badawczym ekonomii są modele mechanizmów. Celem artykułu jest analiza tego, czym są tego rodzaju modele, a także, jaki status epistemologiczny posiadają budowane na ich bazie stwierdzenia teoretyczne. Kwestie te omawiane są przy wykorzystaniu wybranych koncepcji filozofii nauki, w tym filozofii ekonomii. Artykuł odwołuje się też do historii ekonomii, gdy wskazuje na przyczyny popularności mechanicystycznych wyjaśnień w tej nauce. Rozważania metodologiczne zawarte w tekście ilustrowane są odniesieniami do dwóch modeli ekonomicznych – modelu segregacji rasowej T. Schellinga (1978) i modelu wyprzedaży H. Variana (1980). Jedną z podstawowych konkluzji artykułu jest konstatacja, iż prawa ekonomiczne formułowane na bazie modeli mechanizmów mają status jedynie przekonań o świecie (beliefs), a nie stwierdzeń o istnieniu uniwersalnych regularności. Ponadto, przekonania te są tym bardziej wiarygodne, im struktura modelu cechuje się większym stopniem izomorfizmu z tą istniejącą w rzeczywistości.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 37

W numerze:

Użycie oprogramowania Open Source – co poza „gift economy”?
D. Celińska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych a podatność gospodarek krajów Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009
A. Domańska, D. Serwa
ABSTRAKT | PDF
The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries
K. Gyódi
ABSTRAKT | PDF
Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii
Ł. Hardt
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany wartości i zmienność indeksu WIG20
J. Kudła, K. Saba
ABSTRAKT | PDF
Prognozowanie stanu turbulencji dla instrumentu finansowego w perspektywie dziennej na podstawie modeli dla binarnej zmiennej zależnej
M. Chlebus
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016