ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej

A. Dzik-Walczak

ABSTRAKT: W niniejszym badaniu podjęto tematykę konwergencji cenowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011. Na badany okres przypada czas szczególnie intensywnych działań ukierunkowanych na integrację Wspólnoty. Zgodnie z teorią ekonomii oczekuje się, że procesy te sprzyjają wyrównywaniu się cen i dążeniu w kierunku spełnienia prawa jednej ceny. W badaniu weryfikowano proces konwergencji cenowej typu sigma i beta. Uwzględniono podział dóbr na handlowe i niehandlowe. Wyróżniono kraje strefy euro oraz tak zwane stare i nowe kraje członkowskie w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. W obliczu światowego kryzysu finansowego i kryzysu krajów Unii Europejskiej analizę przeprowadzono na odpowiednich podokresach. Zbadano również zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej w odniesieniu do zróżnicowania na rynkach wewnątrzkrajowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z bazy Eurostat. Wykorzystano metody ekonometryczne dla danych panelowych, między innymi estymatory efektów stałych Praisa- Winstena, Uogólnionej Metody Najmniejszych Kwadratów Baltagi- Wu. Wskazano na proces beta konwergencji ze współczynnikiem zbieżności half-life zróżnicowanym dla poszczególnych grup krajów, od niespełna roku dla państw strefy euro do nieco ponad 3 lat dla 25 członków Wspólnoty. Szczególną wartość dodaną badania stanowi analiza tzw. naturalnego poziomu zróżnicowania cen.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 36

W numerze:

Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej
M. Bednarska, M. Olszewski
ABSTRAKT | PDF
Regional knowledge spillovers in the European Economic Area: The case of three high-tech industries
A. Cieślik, M. Ghodsi
ABSTRAKT | PDF
Intersectionality of ethnicity and gender: exploring Romani women’s performance in education
E. Cukrowska-Torzewska
ABSTRAKT | PDF
Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej
A. Dzik-Walczak
ABSTRAKT | PDF
Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?
K. Goraus, J. Tyrowicz
ABSTRAKT | PDF
Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy – analiza krajów OECD
M. Hamydova
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016