ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce

A. Cwynar, W. Cwynar, P. Kaźmierkiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz

ABSTRAKT: Zmiany demograficzne w Polsce, którym towarzyszą korekty systemu emerytalnego, rozbudzają coraz większe zainteresowanie produktami inwestycyjnymi pozwalającymi na nieobowiązkowe gromadzenie kapitału emerytalnego. Dla wyboru takiego produktu kluczowe znaczenie ma jego efektywność, rozumiana jako relacja korzyści do kosztów, uwzględniająca po stronie kosztów także ryzyko. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badania efektywności jednego z takich produktów, jakim są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Badanie miało na celu zarówno ustalenie, czy UFK przynoszą dodatkowe stopy zwrotu (kompensujące ponoszone ryzyko i większe od stóp zwrotu z portfela wzorcowego), jak i sformułowanie opinii na temat stylu zarządzania portfelami UFK (aktywny/pasywny). Szacując klasyczną metodą najmniejszych kwadratów wartości parametrów modelu CAPM badanych funduszy i wyznaczając dla nich wartości wskaźnika Treynora, alfy Jensena oraz błędu odwzorowania, otrzymaliśmy wyniki świadczące o ujemnych dodatkowych stopach zwrotu badanych UFK w prawie całym okresie obserwacji, a także dowodzące zasadniczo pasywnego charakteru zarządzania ich portfelami.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 45

W numerze:

Ewolucja krzywej Laffera jako narzędzia analizowania unikania opodatkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSGE
S. Cichocki, R. Kokoszczyński
ABSTRAKT | PDF
Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce
A. Cwynar, W. Cwynar, P. Kaźmierkiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz
ABSTRAKT | PDF
Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych
K. Kądziołka
ABSTRAKT | PDF
Do local characteristics matter? Secondary school track choice in Poland
M. Kłobuszewska, M. Rokicka
ABSTRAKT | PDF
Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne
T. Kwarciński
ABSTRAKT | PDF
Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji o stałych przychodach względem skali
P. Pietraszewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2020
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016