ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych

P. Grinberger, N. Nehrebecka

ABSTRAKT: Artykuł podejmuje problematykę wzrostu polskich przedsiębiorstw niefinansowych w latach 1998−2012. W pierwszej części omówiono teorie wzrostu przedsiębiorstw oraz dokonano przeglądu aktualnych badań empirycznych. W części badawczej zaprezentowano analizę czynników wzrostu polskich spółek giełdowych, wykorzystując systemowy estymator Uogólnionej Metody Momentów. Zastosowano również dynamiczny model probitowy w celu oceny wpływu poszczególnych zmiennych na prawdopodobieństwa zostania firmą ponadprzeciętnie rosnącą. Wyniki wskazały kluczową rolę innowa- cyjności w zapewnianiu szybkiego wzrostu przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo, przeprowadzono dekompozycję wariancji wzrostu w podziale na charakterystyki makroekonomiczne, strukturalne oraz finansowe analizowanych firm.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 43

W numerze:

Znaczenie zmienności krańcowej użyteczności kosztu ponoszonego przez konsumenta dla wyceny dóbr nierynkowych
W. Budziński
ABSTRAKT | PDF
Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych
P. Grinberger, N. Nehrebecka
ABSTRAKT | PDF
Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie
I. Jakubiak
ABSTRAKT | PDF
Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym
O. Komada
ABSTRAKT | PDF
Macro and microeconomic determinants of the EU firms’ export-market participation
A. Pierzak
ABSTRAKT | PDF
Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego
K. Rusiecki, A. Białek-Jaworska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001