ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Błędy popełniane w procesie podejmowania decyzji w świetle behawioralnej ekonomii finansowej

K. Zieliński

ABSTRAKT: Przez długi czas nie podważanie zdolności ludzi do racjonalnego — zgodnego z koncepcją homo oeconomicus, przeprowadzania procesów decyzyjnych w warunkach niepewności, dzięki zaobserwowaniu częstych błędów popełnianych w procesach podejmowania decyzji — systematycznych odchyleń od wzorca wyznaczonego przez normatywną teorię oczekiwanej użyteczności, doprowadzi ło do stworzenia przez Kahnemana i Tversky’ego deskryptywnej teorii perspektywy, która, poprzez uwzględnienie aspektów psychologicznych, wierniej odwzorowuje rzeczywiste zachowania jednostek. Przeprowadzone badanie ankietowe weryfikuje istnienie ułomności założeń o racjonalności w klasycznej teorii finansów, oraz wpływ aspektów psychologicznych na rzeczywiste zachowania decydentów w procesie podejmowania decyzji.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 31

W numerze:

Rynkowe miary konwergencji w europejskich krajach wschodzących w okresie zaburzeń na rynku finansowym
P. Mielus
ABSTRAKT | PDF
Pomiar i modelowanie zmienności — przegląd literatury
J. Jabłecki, R. Kokoszczyński, P. Sakowski, R. Ślepaczuk, P. Wójcik
ABSTRAKT | PDF
Impact of Social Capital on Income
A. Grochowska, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Skumulowana teoria perspektywy jako model pomiaru racjonalności ekonomicznej
T. Potocki
ABSTRAKT | PDF
Technology convergence and digital divides. A country-level evidence for the period 2000–2010
E. Lechman
ABSTRAKT | PDF
Błędy popełniane w procesie podejmowania decyzji w świetle behawioralnej ekonomii finansowej
K. Zieliński
ABSTRAKT | PDF
Diagnoza działań promocyjnych polskich miast w opinii mieszkańców
M. Jankowska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016