Efektywno?? ubezpieczeniowych funduszy kapita?owych w Polsce

Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Piotr Ka?mierkiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz

Abstract


Zmiany demograficzne w Polsce, ktym towarzysz? korekty systemu emerytalnego, rozbudzaj? coraz wi?ksze zainteresowanie produktami inwestycyjnymi pozwalaj?cymi na nieobowi?zkowe gromadzenie kapita?u emerytalnego. Dla wyboru takiego produktu kluczowe znaczenie ma jego efektywno??, rozumiana jako relacja korzy?ci do koszt, uwzgl?dniaj?ca po stronie koszt tak?e ryzyko. W niniejszym artykule zosta?y zaprezentowane wyniki badania efektywno?ci jednego z takich produkt, jakim s? ubezpieczeniowe fundusze kapita?owe (UFK). Badanie mia?o na celu zarno ustalenie, czy UFK przynosz? dodatkowe stopy zwrotu (kompensuj?ce ponoszone ryzyko i wi?ksze od st zwrotu z portfela wzorcowego), jak i sformu?owanie opinii na temat stylu zarz?dzania portfelami UFK (aktywny / pasywny). Szacuj?c klasyczn? metod? najmniejszych kwadrat warto?ci parametr modelu CAPM badanych funduszy i wyznaczaj?c dla nich warto?ci wska?nika Treynora, alfy Jensena oraz b??du odwzorowania, otrzymali?my wyniki ?wiadcz?ce o ujemnych dodatkowych stopach zwrotu badanych UFK w prawie ca?ym okresie obserwacji, a tak?e dowodz?ce zasadniczo pasywnego charakteru zarz?dzania ich portfelami.DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/45/2016/203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.