Early Warning System of the bankruptcy risk of building companies - a comparison of the discriminate analysis and the logit model

Karol Rusiecki, Anna Agnieszka Bia?ek-Jaworska

Abstract


This article describes the issues of early warning of the risk of bankruptcy in the construction sector, comparing the discriminate analysis and the logit model. In a market economy, with ever-increasing competition and payment gridlocks, anticipating danger of bankruptcy of enterprises is gaining importance. This paper aims to build a discriminatory and logit model to predict the bankruptcy of construction companies on data from the period of economic downturn of a learning sample, consisting of 98 companies. The nature of application results of research carried out in the article on the learning sample relates to the use of the estimated model to predict the bankruptcy of enterprises in the Polish economy, in good times in the construction industry, on a test sample consisting of 44 construction companies for one year and two years before the bankruptcy. The study uses financial data from the information service EMIS and Polish Monitor B, of 71 construction companies that formally respectively in 2014 or 2013 (for the learning sample) and 2009 (for the test sample) filed for bankruptcy and 71 construction companies that continue to operate at least one year following the period considered.

References


Altman, Edward. I. 1993. Corporate financial distress. New York: John Wiley & Sons.

Appenzeller, Dorota i Katarzyna, Szarzec. 2004. "Prognozowanie zagro?enia upad?o?ci? polskich sp?ek publicznych". Rynek Terminowy (1): 120-128.

Aziz, Adnan M. i Humayon A., Dar. 2006. "Predicting corporate bankruptcy where we stand?". Corporate Governance Journal 6(1): 18-33.

Coface. 2014. Raport Coface nt. upad?o?ci firm w Polsce w 2014 roku. Warszawa: dost?p online z dnia 2015-02-28: www.coface.pl.

Gajdka, Jerzy i Daniel, Stos. 1996. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatno?ci przedsi?biorstwa na bankructwo, ?d?: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego.

GUS. Koniunktura w przemy?le, budownictwie, handlu i us?ugach 2000-2015.

Hadasik, Dorota 1998. Upad?o?? przedsi?biorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Pozna?: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ho?da, Artur. 2001. "Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej". Rachunkowo?? (5).

Konarski, Roman. 2004. Regresja wielokrotna: diagnostyka i selekcja modelu regresji, Gda?sk: Uniwersytet Gda?ski.

Korol, Tomasz i B?a?ej, Prusak. 2005. Upad?o?? przedsi?biorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Warszawa: CeDeWu.

Korporacja Ubezpiecze? Kredytw Eksportowych. 2015. Upad?o?ci firm w Polsce prognozy KUKE, Warszawa.

Kowalak, Robert. 2008. Ocena kondycji finansowej przedsi?biorstwa w badaniu zagro?enia upad?o?ci?, Gda?sk: O?rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

M?czy?ska, El?bieta i Maciej, Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsi?biorstw, Ekonomista nr 2., Warszawa 2006.

Mirowska, Dorota i Miros?awa, Lasek. 2010. "Porwnanie skuteczno?ci modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej s?u??cych prognozowaniu upad?o?ci przedsi?biorstw". Optimum Studia Ekonomiczne (1): 73-90.

Nowak, Marek. 1998. Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsi?biorstwa, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowo?ci w Polsce.

Pociecha, Jzef. 2005. Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywno?? w prognozowaniu upad?o?ci firm. Krakw: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Pociecha, Jzef. 2014. Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniaj?cej si? koniunkturze gospodarczej. Krakw: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Praca zbiorowa. 2015. Sytuacja finansowa sektora przedsi?biorstw w IV kwartale 2014 r., Warszawa: Instytut Ekonomiczny.

Praca zbiorowa. 2015. Test U Manna-Whitneya. Dost?p online z dnia 2015-06-07: http://pqstat.pl/?mod_f=mann-whitney.

Prusak, B?a?ej. 2004. Upad?o?? przedsi?biorstw uwarunkowania i metody prognozowania (praca doktorska), Gda?sk: Difin (podano za:

Prusak, B?a?ej. 2005. Nowoczesne metody prognozowania zagro?enia finansowego przedsi?biorstw. Warszawa: Difin.

Prusak, B?a?ej. 2011. Ekonomiczna analiza upad?o?ci przedsi?biorstw. Warszawa: CeDeWu.

Ranking Gazele Biznesu, http://gazele.pb.pl/static/about; data dost?pu: 23.07.2015 r.

Skrzypczy?ska, Marta. 2013. "Cykl koniunkturalny w Polsce analiza sektorowa". Bank i Kredyt 44 (2): 175-205.

W?dzki, Dariusz. 2005. "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przyk?adzie budownictwa". Badania Operacyjne i Decyzje (2): 59-81.

Wierzba, Dariusz. 2000. "Wczesne wykrywanie przedsi?biorstw zagro?onych upad?o?ci? na podstawie analizy wska?nikw finansowych teoria i badania empiryczne". Zeszyty naukowe 9.

Zelek, Aneta. 2003. "Zarz?dzanie kryzysem w przedsi?biorstwie perspektywa strategiczna". Ekonomika i Organizacja Przedsi?biorstwa (3): 63-71.
DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/43/2015/126

Refbacks

  • There are currently no refbacks.