ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce

A. Błachowicz, P. Szczepankowski

ABSTRAKT: Przełom polityczny, jaki nastąpił w Europie na początku lat dziewięćdziesiątych, pociągnął za sobą gwałtowne przemiany w wielu innych sferach działalności człowieka. Także w ochronie środowiska. Ostatnie dziesięciolecie to okres bardzo istotnych spotkań na arenie międzynarodowej (np. Szczyt Ziemi w Rio w 1992 r.), realizacji odważnych programów prośrodowiskowych w poszczególnych krajach oraz wzmożonej aktywności organizacji pozarządowych. Wszystkie te działania mają jeden cel doprowadzić do pogodzenia rozwoju cywilizacji z —interesemlh środowiska naturalnego. W dzisiejszym świecie jakość środowiska staje się dobrem rynkowym. Podejmowane są zatem próby oszacowania jego wartości za pomocą ceny rynkowej, jaką należy zapłacić za korzystanie z jego zasobów. Tę cenę ustalano zawsze decyzjami administracyjnymi. Dopiero lata siedemdziesiąte przyniosły nowe, efektywne i bardziej sprawiedliwe rozwiązania w tej dziedzinie instrumenty ekonomiczne. Lata dziewięćdziesiąte natomiast to okres włączania do polityki ochrony środowiska mechanizmów rynkowych, które zapewniają optymalną alokację zasobów. Kwintesencją ewolucji tych mechanizmów są zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Ostatnia dekada to okres bardzo intensywnych prac nad możliwościami implementacji zbywalnych pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Podpisywane porozumienia międzynarodowe skłaniają rządy krajów do poszukiwania tanich i skutecznych metod wypełnienia zobowiązań emisyjnych. Jednak mimo przeprowadzenia setek eksperymentów i symulacji, instrument ten nie znalazł aż tak szerokiego zastosowania, jak wynikałoby to z potencjalnych korzyści, które mógłby on przynieść zarówno podmiotom gospodarczym, jak i środowisku. Przyczyna nie tkwi, jak się wydaje, w samym instrumencie, ale we wszechobecnym sceptycyzmie ze strony istniejących układów politycznych i gospodarczych niemal w każdym kraju.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 4

W numerze:

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce
E. Okoń-Horodyńska
ABSTRAKT | PDF
Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjność gospodarki polskiej
M. Czyżewska
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego w Polsce
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
A. Błachowicz, P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE)
O. Kiuila
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie
P. Perz
ABSTRAKT | PDF
Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów
T. Kraśnicka
ABSTRAKT | PDF
Dzieje polityki celnej Polski w zarysie
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Reacting to the Stock Market
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001