ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce

E. Okoń-Horodyńska

ABSTRAKT: Panuje powszechnie akceptowana opinia 1 ,że najskuteczniejszą drogą do postępu gospodarczego sąbadania naukowe umiejętnie ukierunkowane i wykorzystane do rozwoju techniki oraz nowych technologii [Green Paper…, 1995 ].Nauka, decydując o poziomie intelektualnym i dobrobycie spo łeczeństw,stała się siłą napędową rozwoju w tzw. nowej ekonomii.Stymulacja badań naukowych i praktyczne wykorzystanie ich wyników stanowi przedmiot polityki ekonomicznej ka żdego nowoczesnego państwa.Zarówno osi ągnięcia naukowe,jak i techniczne stały się obecnie cennym, poszukiwanym na świecie,bo konkurencyjnym towarem i mog ąstanowić źródło znacznych dochodów,np.w postaci sprzedanych licencji, know-how i technologii, głównie jednak rozpatrywanych jako usługi.Dlatego w wiod ących badaniach OECD i UE wskazuje się na potrzebę bardziej zintegrowanego podejścia w analizie problemów zwi ązanych z innowacyjności ągospodarki,traktowania ich w znaczeniu dynamicznym , koncentrując jednocześnie uwagę na tworzeniu środowiska innowacyjnego i w łaściwym jego wspieraniu w celu osi ągania konkurencyjności.W tym w łaśnie sensie ujawnia się znaczenie polityki innowacyjnej (bądź jak często też się mówi —proinnowacyjnej) państwa.Najczęściej za politykę innowacyjn ąpaństwa uwa ża się umiejętne wspieranie przez państwo dzia łalności innowacyjnej podejmowanej zarówno przez osoby prawne,jak i fizyczne.Jej celem jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw i sprawności działania służb publicznych,a w konsekwencji wzrost jakości życia spo łeczeństwa, zwłaszcza wzrost zamożności

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 4

W numerze:

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce
E. Okoń-Horodyńska
ABSTRAKT | PDF
Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjność gospodarki polskiej
M. Czyżewska
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego w Polsce
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
A. Błachowicz, P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE)
O. Kiuila
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie
P. Perz
ABSTRAKT | PDF
Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów
T. Kraśnicka
ABSTRAKT | PDF
Dzieje polityki celnej Polski w zarysie
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Reacting to the Stock Market
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2018
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001