Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36 (2014): Ekonomia Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej Abstract
Aneta Maria Dzik-Walczak
 
Vol 43 (2015): Ekonomia The effects of non-constant marginal utility of cost for public goods valuation Abstract
Wiktor Budzi?ski
 
Vol 37 (2014): Ekonomia The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries Abstract
 
Vol 46 (2016): Ekonomia The impact of monetary policy and agent heterogeneity on firm financing structure evidence from the USA Abstract
Anna Paulina Malinowska
 
Vol 38 (2014): Ekonomia The role of dynamics for trust development. An experimental study Abstract
Ewa Zawojska
 
Vol 42 (2015): Ekonomia The state as an entrepreneur: reorientation of the economic policy of the Republic of Poland in late 1930s and the development of state capitalism Abstract
Piotr Kory?
 
Vol 45 (2016): Ekonomia Theories of Well-being and Interpersonal Comparability Abstract
Tomasz Kwarci?ski
 
Vol 41 (2015): Ekonomia To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland? Abstract
Ewa Aksman
 
Vol 47 (2016): Ekonomia Underestimated or overestimated: the matching function elasticities biased by worker inflows and outflows Abstract
Ewa Ga?ecka-Burdziak
 
Vol 41 (2015): Ekonomia U?yteczno?? dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? Abstract
El?bieta Anna Szczygie?
 
Vol 42 (2015): Ekonomia Was it all worth it? On the value of tertiary education for generation 77 in Poland Abstract
Leszek Wincenciak
 
Vol 46 (2016): Ekonomia When Does the Joint Implementation of Mitigation and Adaptation in the Land Use Sector Actually Makes Sense? Abstract
Martin Lopez
 
Vol 41 (2015): Ekonomia Wp?yw aspirant Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kszta?cenia Kadr Naukowych w Warszawie na polsk? ekonomi? po II wojnie ?wiatowej Abstract
Bogus?aw Czarny
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Wp?yw informacji o lokalnych i krajowych normach spo?ecznych na wybory konsument dotycz?ce samodzielnego sortowania odpad Abstract
 
Vol 41 (2015): Ekonomia Wp?yw og?oszenia upad?o?ci na z?o?ono?? strukturaln? zmian cen na GPW Abstract
Pawe? Fiedor, Artur Ho?da
 
Vol 36 (2014): Ekonomia Wp?yw ubezpiecze? na wzrost gospodarczy analiza kraj OECD Abstract   PDF
Mahri Hamydova
 
Vol 37 (2014): Ekonomia Wp?yw zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany warto?ci i zmienno?? indeksu WIG20. Abstract
Kamil Saba, Janusz Adam Kud?a
 
Vol 39 (2014): Ekonomia Wra?liwo?? st bezrobocia wzgl?dem waha? PKB w przekroju wojewztw Abstract
Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak, Tomasz Gajderowicz, Ewelina Wirtek
 
Vol 35 (2013): Ekonomia Wspiera? edukacj? czy przeciwdzia?a? przest?pczo?ci? po?rednie determinanty wzrostu w kontek?cie nierno?ci dochodowych Abstract
Magdalena Smyk, Joanna Tyrowicz
 
Vol 39 (2014): Ekonomia ZJAWISKO KASKADY INFORMACYJNEJ NA RYNKU NIERUCHOMO?CI Abstract
Justyna Brzezicka
 
Vol 40 (2015): Ekonomia Znaczenie sektor us?ug wiedzoch?onnych w krajach Unii Europejskiej. Abstract
Malgorzata Zieba
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Zrnicowanie wynagrodze? wzd?u? rozk?adu mi?dzy sektorem publicznym a prywatnym w Polsce. Abstract
Pawel Strawinski, Agnieszka Skierska
 
Vol 35 (2013): Ekonomia Zwrot z mobilno?ci zawodowej w Polsce Abstract
Pawel Strawinski, Marcin Wroniewicz
 
51 - 73 of 73 Items << < 1 2 3