Analiza efektywno?ci dzia?alno?ci uczelni europejskich i ameryka?skich podej?cie nieparametryczne

Joanna Wolszczak-Derlacz

Abstract


W artykule przedstawiono analiz? efektywno?ci naukowej i dydaktycznej 505 uczelni z 10 kraj europejskich oraz z USA w okresie 2000-2012. W celu obliczenia wska?nik efektywno?ci przyj?to metod? nieparametryczn? Data Envelopment Analysis (DEA). Za nak?ady uznano: warto?? przychod uczelni, liczb? pracownik naukowych oraz student, za wyniki dzia?alno?ci naukowej liczb? publikacji, a dzia?alno?ci dydaktycznej liczb? absolwent. W drugim kroku analizy przetestowano model odnosz?cy efektywno?? dzia?alno?ci uczelni do zmiennych zwi?zanych m.in. ze ?r?em pochodzenia przychod, wielko?ci? uczelni, lokalizacj? oraz rokiem za?o?enia uczelni. Regresja ta zosta?a oszacowana oddzielnie dla uczelni europejskich i ameryka?skich. W szczegno?ci mo?na stwierdzi?, ?e na efektywno?? naukow? uczelni europejskich w spos ujemny oddzia?ywa? udzia? ?rodk pochodz?cych ze ?re? publicznych, natomiast dla uczelni ameryka?skich wp?yw ten by? dodatni. W obu omawianych grupach uczelnie wi?ksze, o d?u?szej tradycji oraz po?o?one w bogatszych regionach charakteryzowa?y si? wy?sz? efektywno?ci?.


References


Agasisti T., Johnes G. (2009). Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher education decision-making units across more than one country, Education Economics, Vol. 17, Nr 1, str. 5979.

Agasisti T., Prez-Esparrells C. (2010). Comparing efficiency in a cross-country perspective: the case of Italian and Spanish state universities, Higher Education, 59 (1), str. 85103.

Agasisti T., Pohl C. (2012) Comparing German and Italian public universities: Convergence or divergence in the higher education landscape? Managerial and Decision Economics,Vol. 33, Nr 2, str. 7185,

Aghion, P., Dewatripont, M., Hoxby, C., Mas?Colell, A., Sapir, A. (2010). The governance and performance of universities: evidence from Europe and the US, Economic Policy, 25(61), str. 7-59.

Akviran, N.K. (2001). Investigating technical and scale efficiencies of Australian Universities through data envelopment analysis, Socio-economic Planning Sciences, Vol. 35, str. 57-80.

Aubyn M.S., Pina A., Garcia F., Pais J.(2009). Study on the efficiency and effectiveness of public spending on tertiary education, Economic Papers, 390, European Commission, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, Brussels.

Bonaccorsi A., Daraio C., Simar L.(2007). Efficiency and productivity in European universities: exploring trade-offs in the strategic profile [w:] Bonaccorsi A., Daraio C. (red.), Universities and Strategic Knowledge Creation: Specialization and Performance in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, Massachusetts, str. 144206.

Bonaccorsi, A., Brandt, T., De Filippo, D., Lepori, B., Molinari, F., Niederl, A., Schmoch, U., Schubert, T., Slipersaeter, S. (2010). Final study report. Feasibility study for creating a European university data collection. The European Communities.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 1978, Vol. 2, str.. 429444.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.(1981). Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis to Program Follow Through, Management Science, Vol. 27, str.. 668697.

Coelli T.J., Rao D.S.P., O'Donnell C.J., Battese G.E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis, 2nd ed. Springer, New York.

Colbert, A., Levary R.R., Shaner M.C. (2000) Determining the relative efficiency of MBA programs using DEA, European Journal of Operational Research, Vol. 125, str. 656-669.

Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J. (2004). Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Hingham, MA, USA.

?wi?ka?a-Ma?ys A., Nowak W. (2009) Wybrane metody pomiaru efektywno?ci podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?aw.

Daraio, C., Bonaccorsi, A., Geuna, A., Lepori, B., Bach, L., Bogetoft, P., i in. (2011). The European university landscape: A micro characterization based on evidence from the aquameth project, Research Policy, Vol. 40(1), str. 148164.

Guzik B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywno?ci gospodarczej i spo?ecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna?.

Leja K. (2003). Instytucja akademicka. Strategia, Efektywno??, Jako??, Gda?skie Towarzystwo Naukowe, Wydzia? I Nauk Spo?ecznych i Humanistycznych, Seria Monografii Nr 107, Gda?sk.

Liu J.S., Lu L.Y.Y., Lu W-M., Lin B.J.Y. (2013). A survey of DEA applications, Omega 41: str. 893 -902.

OECD (2002). Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD Pary?.

UOE (2004). Unesco-IUS/OECD/Eurostat data collection manual. 2004 Data collection on education systems. OECD, Pary?.

Reichmann G., Sommersguter-Reichmann M. (2006). University library benchmarking: An international comparison using DEA, Int. J. Production Economics, Vol. 100, str. 131147.

Robst J. (2001). Cost Efficiency in Public Higher Education Institutions, The Journal of Higher Education, Vol. 72, Nr 6, str. 730-750.

Sav, G. T. (2012). Stochastic cost frontier and inefficiency estimates of public and private universities: does government matter? International Advances in Economic Research, 18(2): str. 187-198

Sav G.T. (2013). Effects of Financial Source Dependency on Public University Operating Efficiencies: Data Envelopment Single-Stage and Tobit Two-Stage Evaluations, Review of Economics & Finance, Vol. 3, str. 63-73.

Simar L., Wilson P. (2000). A General Methodology for Bootstrapping in Non-parametric Frontier Models, Journal of Applied Statistics, Vol. 27(6), str. 779802.

Simar L., Wilson P. (2007). Estimation and inference in two stage, semi-parametric models of

productive efficiency, Journal of Econometrics, Vol. 136, str. 3164.

Ustawa z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wy?szym (Dziennik Ustaw Nr 164, poz.1365 z p?n. zm)

Wilson, P. W. (2008). FEAR: A software package for frontier efficiency analysis with R. Socio-Economic Planning Sciences, 42(4), 247254.

Wolszczak-Derlacz J. (2013). Efektywno?? naukowa, dydaktyczna i wdro?eniowa publicznych

szk? wy?szych w Polsce analiza nieparametryczna, Wydawnictwo Politechniki Gda?skiej, Gda?sk.

Wolszczak-Derlacz J., Parteka A. (2011). Efficiency of European public higher education institutions: a two-stage multicountry approach, Scientometrics, Vol. 89 (3), str. 887-917.
DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/40/2015/76

Refbacks

  • There are currently no refbacks.