Determinanty wizerunku przedsi?biorstwa jako pracodawcy przyk?ad gospodarki turystycznej

Marlena Angelika Bednarska, Marcin Olszewski

Abstract


Umacnianie pozycji rynkowej wspczesnego przedsi?biorstwa wymaga pozyskania kompetentnych i zaanga?owanych pracownik, ktzy umo?liwi? sprawne osi?ganie krko- i d?ugoterminowych cel. Mo?liwo?ci rekrutacji odpowiednich kadr i utrzymania stabilno?ci za?ogi zale?? od atrakcyjno?ci firmy na rynku pracy. Celem artyku?u jest okre?lenie wizerunku przedsi?biorstw turystycznych jako pracodawc oraz identyfikacja determinant zrnicowania postrzegania atrakcyjno?ci pracy w turystyce. Dzi?ki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 351 student w Poznaniu wykazano, ?e w opinii potencjalnych pracobiorc podmioty gospodarki turystycznej nie s? w stanie spe?ni? ich oczekiwa? jako pracodawcy w ?adnym z badanych aspekt. Stwierdzono tak?e, ?e wizerunek pracodawc w turystyce zale?y od czynnik indywidualnych i organizacyjnych, przy czym czynniki organizacyjne s? ?r?em silniejszego zrnicowania.DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/36/2014/27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.