Ewolucja krzywej Laffera jako narz?dzia analizowania unikania opodatkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSGE

Stanis?aw Cichocki, Ryszard Kokoszczy?ski

Abstract


Od oko?o 40 lat krzywa Laffera jest koncepcj? wykorzystywan? do badania procesu unikania opodatkowania, cho? w rny spos i z rnymi efektami. W niniejszym artykule przedstawiamy, w oparciu o krytyczny przegl?d literatury, g?ne nurty rozwa?a? dotycz?cych krzywej Laffera poczynaj?c od historycznie najstarszych modeli teoretycznych i studi empirycznych poprzez bezpo?rednie empiryczne szacunki powy?szej krzywej a? do obecnie najcz??ciej wykorzystywanych modeli rnowagi ognej, w tym zw?aszcza modeli wzrostu enodegnicznego. Dokonana analiza wskazuje, na podstawie omienia zalet i wad tych podej??, na ich rn? przydatno?? w badaniach unikania opodatkowania. Mo?na sformu?owa? wniosek, i? obecnie modele wzrostu endogenicznego, a zw?aszcza modele DSGE, stanowi? odpowiednie podej?cie do analiz unikania opodatkowania korzystaj?cych z krzywej Laffera.
DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/45/2016/200

Refbacks

  • There are currently no refbacks.