Determinanty przest?pczo?ci w Polsce. Analiza zale?no?ci z wykorzystaniem drzew regresyjnych.

Kinga K?dzio?ka

Abstract


Celem artyku?u by?a identyfikacja zale?no?ci mi?dzy przest?pczo?ci? a wybranymi charakterystykami powiat w 2014 r. z wykorzystaniem drzew regresyjnych. Do wygenerowania drzewa wykorzystana zosta?a nieobci??ona metoda rekurencyjnego podzia?u. W trakcie kolejnych podzia? przestrzeni zmiennych istotne okaza?y si? nast?puj?ce czynniki obja?niaj?ce nat??enie przest?pstw stwierdzonych ogem: wska?nik urbanizacji, odsetek gospodarstw jednoosobowych, nat??enie przest?pstw stwierdzonych w powiatach s?siednich, wspczynnik rozwod oraz udzielone noclegi w przeliczeniu na 1000 ludno?ci. Do identyfikacji zale?no?ci mi?dzy wybranymi charakterystykami obszar a przest?pczo?ci? wykorzystano rnie? las losowy zbudowany z wielu drzew regresyjnych. Uzyskane dla las losowych rankingi wa?no?ci predyktor ujawni?y szczegnie silny zwi?zek mi?dzy przest?pczo?ci? i urbanizacj?.DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/45/2016/186

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments