Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym

Oliwia Komada

Abstract


W artykule przeanalizowano skutki wzbogacania systemu repartycyjnego elementami systemu alimentacyjnego, wi???cego bezpo?rednio wysoko?? emerytury z dzietno?ci?. Jako alternatywny scenariusz interwencji pa?stwa rozwa?ono wprowadzenie subsydium obni?aj?cego koszty wychowania potomstwa. Wyniki symulacji, wskazuj? jednoznacznie, ?e ka?da z zaproponowanych interwencji rz?du wp?ywa pozytywnie na dobrobyt spo?eczny. Efektywno?? zastosowanego rozwi?zania zale?y od preferencji agent i stopnia substytucji pomi?dzy potomstwem, a konsumpcj?.


References


Abio G., Mahieu G., Patxot C. (2003), On the optimality of PAYG pension system in an endogenous fertility setting, CESifo Working Paper vol. 1050 s. 1-35.

Art. 187 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Barrro R.J., Becker G.S. (1989), Fertility choice in a model of economic growth, Econometrica vol. 57, nr 2, s. 481-501.

Becker G. S. (1960), An Economic Analysis of Fertility, Columbia University Press

Becker G. S. (1992), Fertility and the economy, Jurnal of Population Economisc vol. 5, nr 3, s. 185-201.

Becker G.S., Lewis G.H. (1973), On the interaction between the quantity and quality of children, Journal of Political Economy vol. 81, nr 2, s. 279-288.

Cigno A. (1983), On Optimal Family Allowances, Oxford Economic Papers vol. 35, nr 1, s. 1322.

Conde-Ruiz I.J., Gimenez E.L., Perez-Nievas M., (2014), Efficiency and Endogenous Fertility, FEDEA Working Papers vol. 77, nr 1, s. 154-187.

Cremer H., Gahvari F., Pestieau P. (2006), Pensions with endogenous and stochastic fertility, Journal of Public Economics vol. 90, nr 12, s. 23032321.

Davin M., Gente K., Nourry C., (2012), Social optimum in an OLG model with paternalistic altruism, Economics Bulletin vol. 32, nr 4, s. 3417-3424.

Fenge R., Meier V. (2005), Pension and Fertility Incentives, Canadian Journal of Economics vol. 38, nr 1, s.28-48.

Golosov M., Jones L.E., Tertilt M. (2007), Efficiency with endogenous population growth, Econometrica vol. 75, nr 4, s. 1039-1071.

Groezen B., Meijdam L., Verbon H.A.A. (2005), Serving the old: ageing and economic growth, Oxford Economic Papers vol. 57, nr 2005, s. 647663.

Groezen B., Leers T., Meijdam L. (2003), Social security and endogenous fertility: pensions and child allowances as siamese twins, Journal of Public Economics vol. 87, nr 2, s. 233251.

Hagemajer, J., Makarski K., Tyrowicz J. (2015), Analyzing the efficiency of the pension reform: the role for the welfare effects of fiscal closures, [online], GRAPE UW, wrzesie? 2014, [dost?p online 10 czerwca 2015], http://grape.uw.edu.pl/emeryt/wp-content/uploads/sites/5/2015/03/text-2.pdf

Jones L.E., Schoonbroody A., Tertilt M. (2011), Fertility theories: can they explain the negative fertility-income relationship?, W: Demography and the Economy, red. John B. Shoven, 43-106, Chicago i Londyn: The University of Chicago Press.

Surdej A., red. (2015), Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015, Centrum Adama Smitha.

Oguro K., Takahata J., Shimasawa M. (2011), Child benefit and fiscal burden: OLG model with endogenous fertility, Modern Economy vol. 2, nr 4, s. 602-613.

Leibenstein, H. (1957), Economic Backwardness and Economic Growth: Studies in the Theory of Economic Development. One of a Series of Books from the Research Program of the Institute of Industrial Relations, University of California.

Razain A., Ben-Zion U. (1975), An Intergenerational Model of Population Growth, American Economic Review vol. 65, nr 5, s. 923933.

Reijnders L. S.M. (2014), Child care subsidies with endogenous education and fertility, University of Groningen, Faculty of Economics and Busisness.

Schoonbroodt A., Tertilt M. (2014), Property rights and efficiency in OLG models with endogenous fertility, Journal of Economic Theory vol. 150, nr 2014, s. 551582.

Sinn H.W. (2004), The pay-as-you-go pension system as fertility insurance and an enforcement device, Journal of Public Economics vol. 88, nr 2004, s. 1335 1357.

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).
DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/43/2015/137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.